Σκοπός της δράσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών με Μεσογειακά κράτη και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και ειδικότερα τις Τοπικές Αρχές τους, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ανάγκες όσον αφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από ένα κοινό δίκτυο και η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται όσον αφορά την ένταξη. Το δίκτυο θα συλλέξει καλές πρακτικές και θα αναπτύξει ευκαιρίες κατάρτισης για λειτουργούς των τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ δήμων, οργανωτικών δομών και πρακτικών διαχείρισης ένταξης και διαφορετικότητας.

Βασικές παράμετροι της λειτουργίας του Δικτύου και της εφαρμογής της δράσης θα είναι η διοργάνωση σεμιναρίων (σε Παγκύπρια κλίμακα), συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών αρχών (από Κύπρο και Ευρώπη), ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών ένταξης, εκπαιδευτική επίσκεψη σε τοπική αρχή στην Ευρώπη, διοργάνωση πανευρωπαϊκού συνεδρίου (με τη συμμετοχή άλλων Ευρωπαϊκών τοπικών αρχών) και η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των τοπικών αρχών, επαγγελματικής κατάρτισης, επικοινωνίας και δημιουργίας συμπράξεων για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.