Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Δράσης ΕΔΔ είναι:

 • Εντοπισμός και Πρόσκληση Τοπικών Αρχών σε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για συμμετοχή στο Δίκτυο. Μέρος αυτής της δραστηριότητας θα είναι και η ανίχνευση και εντοπισμός οργανωμένων συνόλων που ασχολούνται με το πεδίο της μετανάστευσης και ανεπίσημων ομάδων μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και η Δημιουργία τοπικών δικτύων μετανάστευσης (ως υπο-ομάδες του μεγαλύτερου δικτύου).
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με οργανωτικές δομές για την ένταξη και τη διαφορετικότητα, προτύπων συνεργασίας μεταξύ των Τοπικών Αρχών από όλη την ΕΕ.
 • Σεμινάρια για λειτουργούς τοπικών φορέων και άλλων οργανισμών, (σε θέματα όπως μοντέλα συνεργασίας μεταξύ Τοπικών Αρχών, οργανωτικές δομές και πρακτικών διαχείρισης της ένταξης και της διαφορετικότητας.
 • Συναντήσεις μεταξύ Τοπικών Αρχών από Κύπρο.
 • Πολύ-λειτουργική Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Ενδο‐ευρωπαϊκού δικτύου Τοπικών Αρχών.
 • Διαδικτυακές Ενότητες Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Επιτόπια επίσκεψη σε Τοπική Αρχή Κράτους Μέλους της ΕΕ, από 5 λειτουργούς κυπριακών Τοπικών Αρχών.
 • Τηλεδιασκέψεις μεταξύ των μελών του Δικτύου.
 • Έγγραφα Πολιτικής και Στρατηγικής όπου θα αναδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία των Τοπικών Αρχών στην Ένταξη ΥΤΧ και τη διαχείριση της διαφορετικότητας.
 • Σχέδιο Βιωσιμότητας Δικτύου κατά το οποίο θα καταγράφονται πρακτικές για να διατηρηθεί η αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Δράσης. Μέρος του σχεδίου θα είναι και η παράδοση επιχειρησιακού πλάνου δημιουργίας υποστηρικτικών υπηρεσιών για Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Διεθνές συνέδριο.
 • Εγχειρίδιο με καλές πρακτικές σχετικά με μοντέλα συνεργασίας οργανωτικές δομές για την ένταξη και τη διαφορετικότητα και τη διαχείριση της μετανάστευσης και της ένταξης.
 • Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού.