Στις 13 Μαρτίου, 2015 πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίου Αθανασίου το πρώτο διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για λειτουργούς Τοπικών Αρχών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτυού Δήμων με βασικό σκοπό την δημιουργία συμπράξεων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών με τη συμμετοχή τοπικών αρχών για συλλογή και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο διαπολιτισμικό σεμινάριο, ευχαρίστησε τον κ. Σωτήρη Θεμιστοκλέους εκ μέρους του CARDET για την επιλογή του δήμου Αγίου Αθανασίου, ως εταίρου στη δημιουργία του Δικτύου. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που θα παρουσίαζαν τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες. Το θέμα, τόνισε ο Δήμαρχος, «δικαίως πρέπει να μας προβληματίσει και ίσως υπό κάποια έννοια να έχουμε αργοπορήσει και δεν επιτρέπεται άλλο να αγνοούμε την κοινωνική πραγματικότητα.

Το θέμα της σωστής αντιμετώπισης από τις Τοπικές Αρχές και την κοινωνία ευρύτερα, αποτελεί πρωτεύοντα κοινωνικό θέμα για το οποίο οφείλουν να καθορίζονται πολιτικές σε όλα τα επίπεδα . Ως Κύπρος θα πρέπει να αναδείξουμε το καλό μας πρόσωπο μακριά από ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ, εργάζονται και ζουν μαζί μας, προσφέρουν στην κυπριακή κοινωνία και παίρνουν από την κυπριακή κοινωνία».

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετέχει και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις που έχουν να κάνουν με τη σωστή διαχείριση, αλλά και συνύπαρξης με πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά και άλλους κοινοτικούς, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι στέλνει τα σωστά μηνύματα αλληλοκατανόησης και ομαλής ένταξης, αλλά και της δημιουργίας προοπτικών που θα αποβαίνουν προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας.Στη συνέχεια ο Βοηθός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CARDET, κ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, παρουσίασε στους λειτουργούς των Τοπικών Αρχών που συμμετείχαν στο σεμινάριο λεπτομέρειες για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων.

Ανέπτυξε το θέμα της μετανάστευσης, τονίζοντας ότι αυτό παραμένει ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο φέρει ένα συνδυασμό προκλήσεων, αλλά και ευκαιριών για τις κοινωνίες υποδοχής και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες η διαχείριση της μετανάστευσης, η προώθηση της ένταξης των μεταναστών, αλλά και η αξιοποίηση τους στην τοπική οικονομία διαγράφονται ως οι βασικοί στόχοι των Τοπικών Αρχών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές, μη κερδοσκοπικό κέντρο, CARDET (www.cardet.org) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τους κυπριακούς Δήμους Αγίου Αθανασίου, Πάφου, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και Δερύνειας και την εταιρεία συμβούλων INNOVADE έχουν αναλάβει τη δημιουργία και την ανάπτυξη αυτού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων (European Municipalities Network-MuNet).

Γενικός στόχος του δικτύου είναι να καταστεί η κεντρική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ των Τοπικών Αρχών των κρατών - μελών της και να συνεισφέρει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής διαχείρισης και ένταξης των μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία.

Ειδικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

  • η αναβάθμιση, ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη πολύπλευρων δικτύων συνεργασίας μεταξύ Τοπικών Αρχών (ΤΑ) της ΕΕ,
  • η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, κατάρτισης και ενημέρωσης μεταξύ των ΤΑ της ΕΕ,
  • η αποτύπωση, συγκέντρωση και ανταλλαγή γνώσεων, κατάρτισης, ειδικεύσεων και πρακτικών,
  • η ενδυνάμωση των μελών του τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα κοινά προβλήματα και να προωθούν σχετικές προτάσεις και λύσεις για θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και ένταξης στις τοπικές κοινότητες,
  • η δημιουργία «σημείων επαφής» μεταξύ ΤΑ από όλη την Ε.Ε και
  • η μεγιστοποίηση της πληροφόρησης και της διάχυσης των εργασιών των μελών του δικτύου τόσο εντός του δικτύου, όσο και προς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς εκτός του δικτύου.

 

Στη συνέχεια ο Δρ. Στέφανος Σπανέας και ο Αγαμέμνονας Ζαχαριάδης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανέπτυξαν στους συμμετέχοντες τις έννοιες και τις διαφορές μεταξύ αιτητών ασύλου, προσφύγων με επικέντρωση στην έννοια των υπηκόων τρίτων χωρών, την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, μετά την μαζική έφοδο των μεταναστών και πως επηρέασαν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναλύθηκαν οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας και συζητήθηκε η τυποποιημένη αντίληψη ή προκατάληψη που υπάρχει για τους μετανάστες υπηκόους τρίτων χωρών, η ξενοφοβία , ο ρατσισμός και οι προκαταλήψεις που υπάρχουν στην Κυπριακή Κοινωνία και παρουσίασε μοντέλα και καλές πρακτικές από άλλες τοπικές αρχές της Ε.Ε.

Έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των λειτουργών των Τοπικών Αρχών για τα θεσμικά προβλήματα που υπάρχουν στην Κύπρο και το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι Τοπικές Αρχές, όπου μεταξύ άλλων:

  • θα μπορούσαν να είναι οι πυλώνες για την διαχείριση της μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που ήδη αναπτύσσουν,
  • θα μπορούσαν θα προωθήσουν την «από τα κάτω» (bottom-up) διαδικασία διαμόρφωσης ενταξιακών πολιτικών στη δημόσια ζωή του τόπου,
  • θα μπορούσαν να ενισχύσουν πρωτοβουλίες για εργασιακή απασχόληση, μαθήματα γλώσσας και ενός νομοθετικού πλαισίου με την δημιουργία ενός κέντρου στήριξης και πληροφόρησης μεταναστών,
  • θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 

Τέλος έγινε αναφορά ότι όλοι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι Τοπικών Αρχών, αλλά και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης μπορούν να γίνουν μέλη στο Δίκτυο με την εγγραφή τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.municipalitiesnet.eu.

Μέσω της συμμετοχής και της εγγραφής τους στην πλατφόρμα θα υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης με αλλά μέλη, ενημέρωσης για θέματα μετανάστευσης και τοπικών αρχών και ευκαιρίες διαδικτυακής επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης συνεργασιών για εφαρμογή δράσεων μέσα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων- MuNet, έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ενδο-ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων», (Δράση D1, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2013) και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (95%) και της Κυπριακής Δημοκρατίας (5%).